خانه 2020-01-27T12:03:01+00:00

اولین واحد فناور در بازیافت و امحا پسماند های الکترونیکی

خدمات ما

ساخت تجهیزات جمع آوری و امحا پسماند

جمع آوری و حمل و نقل پسماند های الکترونیکی و الکتریکی

ساخت دستگاه امحا و بازیافت پسماند های الکترونیکی و الکتریکی

آموزش تخصصی مدیریت پسماند های الکترونیکی و الکتریکی

امحا و بازیافت پسماند های الکترونیکی

ماده هفت قانون مدیریت پسماند:

مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد.
مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود.
در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.

مشتریان ما

مجوز ها